clipboard
 • AR الحافظة
 • FR presse-papiers
 • EN clipboard
clock
 • AR ساعة الحائط
 • FR horloge
 • EN clock
compass
 • AR البركار
 • FR compas
 • EN compass
computer
 • AR الحاسوب
 • FR ordinateur
 • EN computer
crayons
 • AR أقلام التلوين
 • FR crayons
 • EN crayons
cube
 • AR المكعب
 • FR cube
 • EN cube
cutter
 • AR القاطعة
 • FR coupeur
 • EN cutter
desk chair
 • AR كرسي المكتب
 • FR chaise de bureau
 • EN desk chair
desk lamp
 • AR المصباح المكتبي
 • FR lampe de bureau
 • EN desk lamp
diploma
 • AR الدبلوم
 • FR diplôme
 • EN diploma
diskette
 • AR القرص المرن
 • FR disquette
 • EN diskette
dna
 • AR الحمض النووي
 • FR adn
 • EN dna